Các từ nối trong tiếng anh giúp bạn nói và viết chuyên nghiệp hơn

0
187
Nối câu trong tiếng Anh

Kỹ năng viết tiếng Anh đòi hỏi người viết phải tổng hợp nhiều kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh. Và để bài viết có sự logic thì phải có từ nối. Dưới đây là các từ nối trong tiếng anh thông dụng nhất.

Các từ nối trong tiếng anh thông dụng

Nhóm từ nối câu nguyên nhân – hệ quả

– Accordingly: Theo như

– And so: Và vì thế

– As a result: Kết quả là

– Consequently: Do đó

– For this reason: Vì lý do này nên

– Hence/so/therefore/thus: Vì vậy

– Then: Sau đó

Cụm từ chỉ sự đối lập trong câu

– But/yet: Nhưng

– Howerver/Nevertheless: Tuy nhiên

– In contrast/On the contrary: Đối lập với

– Instead: Thay vì

– On the other hand: Mặt khác

– Still: Vẫn

Cụm từ thêm thông tin trong câu

– And: Và

– Also: Cũng

– Besides: Ngoài ra

– First, second, third…: Thứ nhất, thứ hai, thứ ba…

– In addition: Thêm vào đó

– In the first/second place: Ở nơi thứ nhất, thứ hai…

– Furthermore: Hơn nữa

– Moreover: Thêm vào đó

– To begin with: Bắt đầu với

– Next: Tiếp theo là

Những cụm từ chỉ sự so sánh

– By the same token: Với những bằng chứng tương tự

– In like manner: Theo cách tương tự

– In the same way: Theo cách giống như thế

– In similar fashion: Theo kiểu tương tự

– Likewise/Similarly: Tương tự thế

Cụm từ tiếng Anh chỉ kết luận, tổng kết

– And so: Và vì thế

– After all: Sau tất cả

– At last/Finally: Cuối cùng

– In brief: Nói chung

– In closing: Tóm lại là

– In conclusion: Kết luận lại

– On the whole: Nói chung

– To conclude: Kết luận

– To summarize: Tóm lại

Khi viết đoạn hay essay trong tiếng Anh thì có thể dùng các cụm từ nối trên để ý diễn đạt logic hơn nhé các bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here