Bài tập về sự khác nhau giữa very, too và enough kèm đáp án.

0
176
Sự khác nhau giữa very, too và enough

Nắm được cách sử dụng và ý nghĩa, các bạn sẽ nhận thấy sự khác nhau giữa very, too và enough. Để các bạn hiểu rõ hơn về lý thuyết, cùng xem những thông tin cơ bản về sự khác nhau giữa 3 từ đồng nghĩa này.

Sự khác nhau giữa very, too và enough

Cách sử dụng của very

Very có nghĩa là rất. Với very thường mang ý nghĩa khách quan. Sự việc đó có thể là tiêu cực hoặc tích cực đều được.

Ex:

Tea is very hot, but I can drink it.

Cách sử dụng too

Too có nghĩa là “quá..” mang sắc thái tiêu cực, thường dẫn đến một kết quả không hay.

Ex: This shirt is too small for him to wear.

Các cấu trúc với too:

– S + be + Too + Adjective + For something.

– S + be + Too + Adjective + that Somebody can/could not do something.

– S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + For Somebody to do something.

– S + Verb(ordinary) + Too + Adverb + that Somebody can/could not do something.

Cách sử dụng enough

Enough vừa là một đại từ, một trạng từ và có nhiều cách dùng hơn. Từ này có nghĩa “sufficient” – vừa đủ để làm gì.

Cấu trúc với enough

– S + be + Adjective + enough for somebody to do something

– S + be + Adjective + enough that somebody can/could (not) to do something

– S + Verb + Adverb + enough for somebody to do something

– S + Verb + Adverb + enough that somebody can not / could not do something

– S + Verb + Enough + Noun to do something.

Ex:

This lugguage is heavy enough for me to carry by hand.

This lugguage is heavy enough that I can carry by hand.

He did not work hard enough to pass the the exam.

I don’t have enough money to pay the rental bill.

Bài tập về cách sử dụng enough, too và very

Điền too, very và enough vào chỗ trống thích hợp

 1. The house was ………..expensive for us, so we didn’t buy it.
 2. It’s not easy for the bellboy to carry these suitcases, they are…………heavy too heavy for him.
 3. The bellboy is carrying these suitcases with difficulty, they are not light…………
 4. The coffee is…………hot, but I can drink it.
 5. When I came back home the house wasn’t warm…………so I turned the heating on.
 6. What’s the matter Doctor! Didn’t you get …………sleep last night?
 7. Look at Betty! She is …………hungry today.
 8. Mark didn’t feel well…………to go to school this morning.
 9. This book is …………difficult to read, I don’t understand it at all.
 10. The weather is nice…………to go to the beach.
 11. Sonia!!! Do you have…………time to help me?

Đáp án

 1. too
 2. too
 3. enough
 4. very
 5. enough
 6. enough
 7. very
 8. enough
 9. too
 10. enough
 11. enough

Luyện tập nhiều cách cách giúp bạn nắm vững lý thuyết tốt hơn. Vì vậy bạn có thể tìm thêm nhiều bài tập khác liên quan để làm ở nhà nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here